چندخطی

خیلی کوتاه و گذرا: مثل بازدم

بوجود که میومد یه لحظه خوشحال میشد

اما بعد..

هی نق

هی نق..

هی نق...

که چرا این هست؟

چرا این نیست؟

چرا کجه؟

چرا صافه؟

همه ی بدبختیاشم از حماقت خودش بود

"دسته" فقط براش امکانات میاورد

اما اون خریت می کرد

آخرشم که می پوکید

"دسته" میومد با دلسوزی مینوشت :پایان... 

نوشته شده در شنبه 12 شهریور 1390ساعت 21:51 توسط sed| 10 نظر|

Design By : Mihantheme